1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2. DEFINICJE

W Regulaminie pojęcia pisane wielką literą będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUGI

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

5. REJESTRACJA KLIENTA

6. OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

7. OBOWIĄZKI KLIENTA

8. WYMAGANIA TECHNICZNE

9. REKLAMACJE

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

©2015 BranchBrothers | Regulamin

Doradztwo marketingowe i strona internetowa – Truszkowski Consulting Group